Privacybeleid

Museum2Go
www.museum2go.nl

 

Allereerst
Museum2Go is een initiatief van Stichting Ons Museum en samenwerkende musea in Nederland. Als ANBI is het onze gezamenlijke missie om het rijke museumlandschap van Nederland en ons culturele erfgoed met zoveel mogelijk mensen te delen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wij vinden je privacy belangrijk. Daarom gaan we zeer voorzichtig en terughoudend om met jouw persoonlijke gegevens. Eenmaal toevertrouwd aan Museum2Go, spelen we persoonlijke informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?
Over het algemeen kun je deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij je echter wel om persoonsgegevens mee te delen.

De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

 • je naam en contactgegevens, met inbegrip van post- en e-mailadres.
 • je bankrekeningnummer indien je ons wilt steunen middels een eenmalige of structurele donatie.

Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op jou betrekking hebben en op basis waarvan je identificeerbaar bent of geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid of gedrag, of genetische gegevens.

 

Overige gegevens
Wanneer je Museum2Go gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Denk aan webverzoeken, het apparaat dat je gebruikt, de datum en het tijdstip van je verzoek, of een of meerdere cookies die helpen jouw browser of account te identificeren. Wij verzamelen dergelijke gegevens om ervoor te zorgen dat de website functioneert en om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar jouw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan je niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

 

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor één van de volgende doeleinden:

 • jou registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten om je de gevraagde diensten te kunnen leveren;
 • onze diensten te beoordelen, analyseren en verbeteren (met inbegrip van het naar jouw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek, bijvoorbeeld via Hotjar of Kiyoh), op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We hebben jouw mening nodig om onze diensten te kunnen verbeteren. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je te allen tijde contact opnemen via info@museum2go.nl;
 • voor interne archivering, op basis van onze wettelijke verplichtingen;
 • voor marketingdoeleinden (onderhavig aan onderstaande afdeling met betrekking tot direct marketing), op basis van jouw toestemming;
 • het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties, om de overeenkomst die je met ons gesloten hebt, te kunnen uitvoeren en om je de gevraagde diensten te kunnen leveren.

 

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

 • wanneer je ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
 • wanneer je contact met ons opneemt via een andere weg dan deze website.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode dat je geregistreerd bent bij ons platform.

Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij zullen persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 • wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze medewerkers, leveranciers of partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden);
 • indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
 • indien het bij wet vereist is of toegestaan.

Museum2Go werkt met leveranciers of diensten die ons helpen onze service te verbeteren. Deze leveranciers kunnen namens ons informatie over onze gebruikers verzamelen door middel van cookies, logdata en programmeercode die in onze websites zijn geïntegreerd. Deze partijen waarmee wij samenwerken zijn verplicht om dergelijke informatie te beschermen en het is hen niet toegestaan om deze gegevens voor hun eigen gebruik of andere doeleinden in te zetten.

 

Directe marketing en jouw voorkeuren
Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om je informatie mee te delen over onze nieuwe video’s en andere diensten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die je volgens ons kunnen interesseren.

Wij kunnen je dergelijke informatie meedelen per:

 • e-mail;
 • smartphone toepassingen; sociale netwerksites; Web 2.0; enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld; of
 • enige andere methode die relevant wordt in de toekomst.

 

Jouw voorkeuren op het gebied van direct marketing
Het is de missie van Museum2Go om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. Als je ons persoonsgegevens verstrekt en lid wordt van ons platform, kunnen we je via e-mail op de hoogte houden. Dit doen we op basis van gerechtvaardigd belang. Wij zien het sturen van nieuwsbrieven als een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van onze missie.

Je hebt bij aanmelding de mogelijkheid om ons te laten weten of je al dan niet wenst dat deze gegevens door ons voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt. Als je aangeeft dat je dit wenst, sturen we je wekelijks per e-mail updates.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door het desbetreffende vakje « Opt-in » aan te vinken op de pagina’s van deze website waar wij je vragen jouw persoonsgegevens te verstrekken of dit in je profiel aan te geven. Indien je van ons geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kun je dit steeds aangeven door een eenvoudige “Opt-out” in de e-mail.

We zorgen er ook steeds voor dat je je op een eenvoudige manier kunt afmelden. In e-mailberichten vermelden wij een link om u uit te schrijven en een e-mailadres waarnaar je een weigeringverzoek kunt richten. Je kunt je voorkeuren met betrekking tot direct marketing ook veranderen door contact met ons op te nemen per e-mail: info@museum2go.nl. Als je met betrekking tot je voorkeuren van mening verandert, zullen wij je persoonsgegevens uit onze gegevensbank(en) verwijderen voor zover iedere verdere verwerking ervan overbodig zou zijn geworden. Indien de verwerking van je gegevens toch nog nodig zou zijn voor één of andere beoogde doelstelling, zullen wij je gewijzigde voorkeuren alleszins zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zul je beschikken over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht om kopij van je persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van je gegevens te vragen aan een derde; en
 • het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

Volgens het huidige Nederlandse recht brengen wij je voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over je persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • het recht op verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

Als je een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per e-mail naar info@museum2go.nl.

Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van je rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

Wij vragen je om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien je denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij je uit om je tot ons te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen je persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen of verwijderen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

Om je persoonsgegevens af te schermen van onbevoegden, zullen wij je vragen stellen om te kunnen controleren dat jij het bent.

Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Nederlandse Privacycommissie zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over ons privacybeleid of indien je een verzoek wilt indienen met betrekking tot een van jouw rechten, kun je deze richten aan Marieke van der Donk. Je kan contact opnemen via het formulier op de website of door een e-mail te sturen naar info@museum2go.nl.

Het is de missie van Museum2Go om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek.